ผู้ริเริ่มก่อตั้งอนุบาลามาีรียาคือ คุณนิวัตร์ และ คุณเรียม หมัดป้องตัว ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2528 โดยมี นางสาวนัยนา หมัดป้องตัว เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่ กศ. 7/2528 โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หลักสูตรตามแนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

พ.ศ.2528 นางสาวนัยนา หมัดป้องตัว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีแรกของการเรียนการสอนมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 15 คน สถานที่เรียนคือ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมสนามหญ้า ห้องประกอบอื่น ได้แก่ ห้องครัว
ห้องรับประทานอาหาร ห้องธุรการ ห้องนอน

ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ่จาก ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ มาเป็น
นางสาวนัยนา หมัดป้องตัว เนื่องจากติดภารกิจหน้าที่การงาน ต่อมาโรงเรียนอนุบาลมารียาได้ขอ
เปลี่ยนแปลง ระดับการเรียนการสอน เป็นระดับอนุบาลปีที่ 1-3 และได้ขอใช้ห้องเรียนขนาด 5 - 10 เมตร ชั้นบนของอาคารเป็นห้องเรียนรวมมี 3 ห้องเรียน จุนักเรียนได้สูงสุด 110 คน พื้นที่บริเวณโรงเยน 197 ตารางวา โรงเรียนได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 22 ปี โดยปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546

โรงเรียนอนุบาลมารียา เป็นโรงเรียนเอกชนทีเปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ตั้งอยู่เลขที่ 70
อ่อนนุช 70 แยก 1 แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมาการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 บนเนื้อที่ 197 ตารางวา

โรงเรียนอนุบาลมารียา ตั้งอยู่ในชุมชนที่อยู่ชานเมืองติดกับจังหวัดสมุทรปราการ อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนคือการค้าขาย ชุมชนมีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีความความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถานที่สำคัญที่อยู่รอบๆ โรงเรียนได้แก่ หมู่บ้านเสรี โครงการอ่อนนุช, สวนหลวง ร.9

ตราสัญลักษณ์อนุบาลมารียา เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอักษร ม.ร.ย. อยู่ภายใน สามเหลี่ยมที่ล้อมรอบอักษร ม ร ย นั้นหมายถึงจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่จะนำพาเด็กจากจุดเล็กๆ ในการเรียนรู้ ให้พัฒนาตนเอง และเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ด้รับจากโรงเรียน


 

 

 

 
@ 2007 Mariya Kindergarten . All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Designed by PERFECT CIRCLE LTD,PART.