โรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เล่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการอคอย การแบ่งปัน และความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

 
       
   

กิจกรรมในห้องเรียน

 
       
   

 
   

 
   
 
       
   
ฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง

 
     
   

 
   

 
       
   
กิจกรรมกลางแจ้ง

 
   
 
       
   
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และ เรียนภาษากับครูเจ้าของภาษา

 
   
 
 
       
   

ห้องเรียนดนตรีและการแสดงประกอบเพลง

 
       
   

 
       
   

ฝึกการแสดงออกเพื่อสร้างความมั่นใจแกตนเอง

 
       
   

 
   

 
       
   

กิจกรรมด้านศาสนา

 
       
   

 
       
   
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ

 
   
 
 
     
       
   
ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

 
   
 
       
   
ทัศนะศึกษานอกสถานที่

 
   
 
       
   

กิจกรรมการละเล่นแบบไทย

 
       
   

 
       
   

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

 
       
   

 
       
   

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "วันพ่อ"

 
       
   

 
       
   
กิจกรรมวันแม

 
   
 
 
   

 
       
   
เพื่อสุขภาพและความอบอุ่นปลอดภัย

 
   
 
       
   
กิจกรรมการแสดงบนเวทีงานวันปิดภาคเรียน

 
   
 
       
   
 
@ 2007 Mariya Kindergarten . All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Designed by PERFECT CIRCLE LTD,PART.