รับสมัครเด็ก ชาย - หญิง อายุ 2-6 ปี โดย

อนุบาล 1 (อายุ 3 ปี)
อนุบาล 2 (อายุ 4 ปี)
อนุบาล 3 (อายุ 5 ปี)


การเรียนแบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคเรียนแรก 16 พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่สอง 1 พฤศจิกายน - มีนาคม ของทุกปี
เวลาเรียน ตั้งแต่ 08.30 น. - 14.45 น.


การรับสมัคร (รับสมัครตลอดปี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสูติบัตร
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป

ค่าธรรมเนียมในการเรียน

ค่าเล่าเรียนรวม นม อาหารกลางวัน ผลไม้ อาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน เครื่องนอน

** ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกได้

*** ติดต่อสอบถามและดูสถานที่เรียนได้ทุกวัน

  แผนที่ตั้ง
 
@ 2007 Mariya Kindergarten . All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Designed by PERFECT CIRCLE LTD,PART.